BEWEEGREDENEN AFSCHAFFING ONDERHOUDSPLICHT OOSTENDE
sociale of andere motieven
?

 
TERUG


Onderhoudsplicht tegenover rusthuisresidenten
 

De onderhoudsplicht  tegenover een ouder die in een rusthuis resideert, blijft een onderwerp op kranten- en internetfora.
http://www.juridischforum.be/forum/viewtopic.php?t=18464&highlight=onderhoudsplicht
http://www.knack.be/nieuws/belgie/sp-a-wil-onderhoudsplicht-afschaffen/article-1194677686978.htm
>
Onderhoudsplicht: overheid beschikt niet over cijfers: http://www.politics.be/persmededelingen/25159
>07.02.2012: VLD voor afschaffing onderhoudsplicht Blankenberge: http://blankenberge.in/?p=2719
> 09.02.2010: Afschaffing onderhoudsplicht: http://www.zee-online.be/nieuwsblog/?p=1962

Het is algemeen bekend dat de OCMW’s de kosten voor het verblijf in een rust- of verzorgingstehuis van een verwant, die de factuur niet volledig kan betalen, geheel of gedeeltelijk terugvorderen van de onderhoudsplichtige familieleden. Het OCMW zal niet terugvorderen als het netto-belastbaar inkomen van de aangesproken onderhoudsplichtige niet een vooropgesteld inkomstenplafond overstijgt.  Het OCMW moet in alle andere gevallen terugvorderen,
maar kan ook afzien van de terugvorderingen om redenen van billijkheid (bijvoorbeeld als het terugvorderen aanleiding zou geven tot de verstoring van de familiale relaties) en/of efficiëntie (bijvoorbeeld in het geval dat de onderhoudsplichtige niet betaalt, kan het OCMW afzien van een dagvaarding wegens te hoge procedurekosten).
Voor uitvoerige informatie dienaangaande wordt verwezen naar de volgende websites:
 > http://www.elfri.be/onderhoudsplicht-tegenover-ouders-het-rusthuis
 > http://www.vvsg.be/sociaal_beleid/OCMW-dienstverlening/Documents/Onderhoudsplicht bij rusthuisopname.pdf  
 > http://www.seniorennet.be/Pages/Nieuws/juridisch.php?ID=124
 
Momenteel is die onderhoudsplicht niet van toepassing in een aantal steden (o.a. Gent, Herentals, Menen, Oostende).
Alle Belgen zijn dus niet gelijk voor de wet.

BEWEEGREDENEN AFSCHAFFING ONDERHOUDSPLICHT OOSTENDE? Sociale of andere motieven?
Oostende was de eerste stad die in december 2001 overging tot de afschaffing van de onderhoudsplicht.Die afschaffing was één van de programmapunten van de Oostendse socialisten voor de gemeenteraadsverkiezingen oktober 2000 .
Velen noemden het programmapunt van de socialisten een loze verkiezingsbelofte.  
De socialisten hielden woord.
Die afschaffing werd door de bevolking bijzonder gunstig onthaald.  > bijlage 01  SPa-rapport

Voorstanders van de instandhouding van die onderhoudsplicht voelden zich gepakt.
Ze vonden dat het niet kon dat men vanuit het OCMW de afschaffing meldde, terwijl dit niet zo was.
Volgens Franky De Block was er eigenlijk niets afgeschaft, men had simpelweg de wet
omzeild door het optrekken van het plafond belastbaar inkomen tot 100.000 euro (4 miljoen 33 duizend 990 Bfr.) per maand. Aldus werd ieder met een belastbaar inkomen van minder dan HONDERDDUIZEND euro per maand vrijgesteld van terugvorderingen.” > bijlage 02 of  http://www.nieuwsblad.be/Article/Detail.aspx?articleID=nbrb20012004_024  . 

Die afschaffing heeft een voorgeschiedenis
Is het in Oostende algemeen bekend dat het OCMW Oostende - onder het voorzitterschap van SP.A-mandataris Franky De Block – in december 2001 overging tot de afschaffing van de ‘onderhoudsplicht tegenover een in een rusthuis residerende ouder’, dan is in een beperkte kring geweten dat die afschaffing volgde op vragen die het VLD-gemeenteraadslid J.K anno 1999 via het gemeentelijk bulletin richtte tot het OCMW. Het gemeenteraadslid informeerde naar de door het OCMW-beleid gevolgde procedures bij het toepassen van het stelsel ‘onderhoudsplicht tegenover een in een rusthuis residerende ouder’ en dit vanaf 1994.

Onbeantwoorde vragen
Vaststelling was dat er van de 12 gestelde vragen er slechts 2 beantwoord werden.
Eén van de onbeantwoorde vragen was onder meer: In hoeveel gevallen werd er aan de onderhoudsplichtige kinderen ontheffing verleend op grond van billijkheidsredenen?
Het OCMW zweeg
Alhoewel het raadslid aandrong voor een antwoord bleef het OCMW zwijgen.
Vermits de wetgever de OCMW's de mogelijkheden toemeet om op grond van billijkheidsredenen ontheffing te verlenen van onderhoudsbijdragen(o.a. familiale omstandigheden, verstoring van de familiale relaties), kon het toch geen probleem zijn dat het OCMW informeerde omtrent het aantal ingediende verzoeken om vrijstelling van onderhoudsbijdragen te bekomen en in hoeveel gevallen er door het OCMW positief gereageerd werd.
> bijlage 04    http://www.onregelmatigheden-onderhoudsplicht-rusthuisverblijf.be/onderhoudsplicht_toelichting.htm#Toelichting_11

Oktober 2007 herhaalde een Oostends gemeenteraadslid de volgende vragen:
1.
In hoeveel gevallen werd er in de loop van de jaren 1994 – 2001 al dan niet aan onderhoudsplichtigen VRIJSTELLING van ONDERHOUDSPLICHT verleend op grond van billijkheidsredenen?
2. Hoeveel onderhoudsplichtigen WEIGERDEN in de loop van de voormelde periode ONDERHOUDSBIJDRAGEN TE BETALEN en werden daarvoor al dan niet gedagvaard?
Het OCMW antwoordde:
WIJ BESCHIKKEN NIET OVER DE INFORMATIE waar u naar vraagt. Zoals u allicht weet hebben wij sinds 04/12/2001 een nieuwe systeem, waarbij geen bijdragen meer gevraagd worden.
Wij zijn enorm tevreden over het resultaat, zowel naar effecten inzake ons financieel beheer, als inzake de positieve gevolgen naar kinderen van niet betaalkrachtige in rusthuizen verblijvende ouderen, alsook naar effecten ouders-kinderen relaties.”

GELOOFWAARDIG  en aanvaardbaar dat een OCMW niet heeft bijgehouden hoeveel onderhoudsplichtigen er werden vrijgesteld van onderhoudsbijdragen en hoeveel onderhoudsplichtigen de gevorderde onderhoudsbijdragen niet betaalden
?

Blijkbaar was het makkelijker de onderhoudsplicht af te schaffen (enfin, de wet te omzeilen) dan te antwoorden op de vragen aangaande de toepassing van het stelsel ‘onderhoudsplicht’.

Heeft de bevolking (politici en bestuurde burgers) het recht te weten hoeveel onderhoudsplichtige burgers in de periode 1994-2001 om de één of andere reden vrijgesteld werden van hun onderhoudsplicht tegenover een in een rusthuis residerende ouder?

 Men kan pro of contra het stelsel ‘onderhoudsplicht tegenover in een rusthuis residerende ouders’ zijn, maar het niet beantwoorden van de vragen wekt bedenkingen aangaande de ware beweegredenen voor de afschaffing van de onderhoudsplicht te Oostende. Hoe dan ook, kort na de vraagstellingen het VLD-gemeenteraadslid (vraag 8 juli 1999 – OCMW-antwoord 8 december 1999) propageerden de Oostendse socialisten in het vooruitzicht van de gemeenteraadsverkiezingen 2000 de afschaffing van de ‘onderhoudsplicht tegenover in een rusthuisverblijvende ouder’. December 2001 ging het OCMW Oostende over tot de afschaffing.

 Een chronologie

1999 december: OCMW beantwoordt slechts 2 van de 12 vragen gesteld door een gemeenteraadslid.

2000 september: socialisten propageren afschaffing onderhoudsplicht.

2001 december: afschaffing onderhoudsplicht.

 Voor zover wetenswaardig: aan het mandaat van VLD-gemeenteraadslid  Kerckhof (VLD) kwam op 8 augustus 2000 een einde en in 2004 wipte de VLD hun gemeenteraadslid Alain Delanghe omdat hij ‘onbetamelijke’ vragen had gesteld aangaande een kastekort van 4.748 euro in een OCMW-buurthuis. > bijlage 03 of  http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=G2BCA9R4


terug naar boven 


  E.Debaillie, 8400 Oostende